Regelgeving

Procescertificaat Asbestverwijdering

In Nederland zijn de eisen voor asbestverwijdering voor professionele asbestverwijderingsbedrijven vastgelegd in de Certificatieregeling Asbestverwijdering. Centraal hierin in staat hoe asbesthoudende producten en met asbest besmet materialen of constructieonderdelen in gebouwen en bouwobjecten verwijderd moeten worden. Deze certificatienorm Procescertificaten Asbestinventarisatie en asbestsanering beschrijft
ook hoe we moeten omgaan met asbest dat is vrijgekomen na incidenten.
De certificatieregeling is ingesteld om de arbeidsveiligheid te borgen en te vermijden dat asbest zich kan verspreiden naar mens en milieu. Jacobs Milieutechniek is gecertificeerd conform deze norm. Ons bedrijf en onze werkwijzen worden periodiek getoetst aan de betreffende voorschriften en eisen.

Landelijk Asbest Volg Systeem (LAVS)

Het gebruik van asbest is sinds 2005 volledig verboden voor bedrijven en particulieren. Het Landelijk Astbest volgsysteem (LAVS) is een webapplicatie waarmee de verschillende ketenpartijen het proces van asbestinventarisatie tot en met storten kunnen volgen en registreren.. Sinds 1 maart 2017 zijn inventariseerders en saneerders verplicht om hun werkzaamheden te registreren in het LAVS. Dit systeem is bestemd voor alle partijen in de asbestverwijderingsketen: opdrachtgevers, inventariseerders, verwijderaars, eindinspecteurs en toezichthouders. Gebruikers van het LAVS houden zelf de gegevens over hun lopende projecten actueel. Toezichthoudende instanties, zoals gemeenten en keurende instanties, hebben toegang tot de gegevens in het LAVS.